SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

OM kód: 203039/002 | 6600 Szentes, Ady Endre utca 6–8.

Intézmény logo

Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum

HírekKözérdekű adatokÓrarendKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2024. máj. 10.


Boros

  Pályázati felhívás büfé helyiségének bérbe vételére

  A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum vonatkozásában, 6600 Szentes, Ady Endre u. 6-8. szám alatti épületben található büfé helyiség üzemeltetésének céljára, 2024. szeptember 01. napjától 2025. június 15. napjáig tartó határozott időtartamra, az alábbiak szerint.

  Pályázati felhívás büfé helyiségének bérbe vételére

  Pályázati felhívás

  büfé helyiségének bérbe vételére

   

  A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum vonatkozásában, 6600 Szentes, Ady Endre u. 6-8. szám alatti épületben található büfé helyiség üzemeltetésének céljára, 2024. szeptember 01. napjától 2025. június 15. napjáig tartó határozott időtartamra, az alábbiak szerint.

  Pályázat célja: A büfé helyiségének megfelelő színvonalon való üzemeltetése, a Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum tanulói, képzésben résztvevői, oktatói, egyéb munkavállalói számára.

  Pályázat tárgya:

  A bérlemény jellemzői:

  • bérbeadandó ingatlanrész területe: 9 m2
  • Rendelkezésre álló közüzemi szolgáltatások: áram, hideg-, melegvíz szolgáltatás
  • Berendezés: a büfé üzemeltetéséhez szükséges gépek, berendezések biztosítása a Bérlő feladata.
  • Nyitvatartási idő: tanítási napokon 7:00 órától 13:30 óráig.

  A pályázók köre:

  Érvényes ajánlatot tehet, ha a pályázó:

  • Gazdasági tevékenység folytatására jogosult személy vagy büntetlen előéletű magánszemély, ideértve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is.
  • Amennyiben a pályázó jogi személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek az ajánlat beadási határidejéhez képest 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a cégbíróság által érkeztetett és lajstromszámmal ellátott cégbejegyzés (változás bejegyzés) iránti kérelmet és a társaság képviseletét ellátó vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Nem gazdasági társaság jogi személy esetén a regisztrációt végző hatóság nyilvántartásba vételéről szóló végzést és a törvényes képviselő aláírási címpéldányát.
  • Nem lehet a pályázónak köztartozása, nem állhat csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. Az ajánlattevő személynek igazolnia kell, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül.
  • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt feltételeknek megfelel, azaz átlátható jogi személy.

  Pályázati feltételek:

  • A nyertes pályázó az intézményben található büfé helyiséget az élelmiszerforgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján köteles üzemeltetni. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok nem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben. A nyertes pályázó köteles figyelembe venni az iskolaorvos, valamint a szakképző intézmény igazgatójának észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál.
  • A Bérlőnek a kínálat kialakításánál figyelembe kell vennie az épület oktatási intézmény jellegét, valamint az egészséges táplálkozásra vonatkozó szabályokat.
  • A kínálat kialakításánál a Bérlőnek figyelemmel kell lennie az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OTI) ajánlásaira.
  • A büfében bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása kötelező.
  • A nyertes pályázó alkalmazottainak rendelkezniük kell egészségügyi alkalmasságukat igazoló okirattal.
  • A Bérlő a szakképző intézmény tűzvédelmi, munkavédelmi, rendészeti és vagyonvédelmi szabályait betartani köteles. A büfé alkalmazottainak munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi oktatásairól és a munkavédelmi szabályok betartásáról a Bérlőnek kell gondoskodnia.

  A benyújtott pályázat kötelező tartalmi elemei:

  • pályázó neve (gazdasági társaság esetén: cégnév és képviselő neve),
  • székhelye, adószáma, telefonszáma, e-mail címe,
  • cégkivonat, köztartozásmentességi nyilatkozat, aláírási címpéldány,
  • a pályázó által megajánlott nettó havi bérleti díj összege,
  • nyilatkozat, melyben a pályázó kijelenti, hogy a tevekénység ellátáshoz szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik, és vállalja, hogy a tevekénységre vonatkozó szakhatósági előírásokat és ajánlásokat betartja és betartatja, azokért felelősséget vállal,
  • tervezett kínálat lista bemutatása,
  • pályázó szakmai múltjának bemutatása, bérleti időszakra vonatkozó üzemeltetési terv, esetleges referenciák bemutatása.

  Érvénytelen a pályázat, ha a kötelező adatokat, nyilatkozatokat nem tartalmazza, és/vagy nem a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint nyújtották be, továbbá, ha a benyújtásra a pályázati felhívásában meghatározott határidőn túl kerül sor.

  A pályázat benyújtásának módja:

  • A pályázatot egy eredeti, és egy másolati példányban, cégszerűen aláírva, lezárt borítékban kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Hódmezővásárhelyi SZC Boros Sámuel Technikum, 6600 Szentes, Ady Endre u. 6-8. sz. alatti székhelyére.
  • A borítékon kérjük feltüntetni: „Büfé pályázat Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum”

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 21. 13.30 óra

  Elbírálás határideje: 2024. június 28. Az elbírálási határidőt a Centrum egy alkalommal meghosszabbíthatja.

  Elbírálás szempontjai: A Bérbeadó az összességében legkedvezőbb ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek és vele köt szerződést.

  A Centrum fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, a felhívást az ajánlattételi határidő leteltét megelőzően visszavonja, illetve, hogy a pályázati felhívásában megjelölt feltételeket különösen indokolt esetben, legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 2. munkanapig módosítsa.

  A büféhelyiség megtekintésére előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosít a szakképző intézmény. A pályázattal, illetve megtekintéssel kapcsolatban információ a következő személytől kérhető: Bimbó Zsuzsanna (63/313-038).

   

   

  Letölthető Dokumentum

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Iskolai Beiratkozás

  Iskolai Beiratkozás

  Beiratkozás.

  2024. jún. 10.


  Boros

  Kreaday a borosban

  Kreaday a borosban

  szavazni a videókra 2024.06.10. (Hétfő) 9-óráig lehet

  2024. jún. 5.


  Boros

  Új stúdióeszköz a Borosban!

  Új stúdióeszköz a Borosban!

  A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumtól kedden az iskolai diákönkormányzat és a médiás diákok új stúdióeszközöket vettek át, amely támogatja iskolánk marketing tevékenységét.

  2024. máj. 31.


  Boros


  Partnereink

  SZC logo

  Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum


  Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum

  6600 Szentes, Ady Endre utca 6–8.

  Telefon: +36-63-313-038

  E-mail: iskola@hszcboros.hu

  OM azonosító: 203039/002

  Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002474


  2024Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum